FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Werkloosheid

Om inzicht te geven in de ontwikkeling en het niveau van de werkloosheid maken we gebruik van de indicatoren werkloze beroepsbevolking (CBS), het aantal WW-uitkeringen (UWV) en personen met een WW-uitkering (CBS). De indicatoren zijn niet een-op-een vergelijkbaar. De WW-cijfers gebruiken we vooral als een eerste signaalwaarde voor de ontwikkelingen van de werkloosheid op de arbeidsmarkt. De feitelijke ontwikkeling komt vertraagd beschikbaar via de CBS-statistieken. Naast de totale ontwikkeling van het aantal werklozen (werkloosheidspercentage) geven we binnen dit thema ook inzicht in de werkloosheid naar specifieke kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, sector, beroepsklasse en migratieachtergrond.

Werkloze beroepsbevolking

Werkloze beroepsbevolking

Uit hoeveel personen bestaat de werkloze beroepsbevolking in de regio? Wat is de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking in de afgelopen jaren geweest? Neemt de werkloze beroepsbevolking nog steeds toe, vlakt de groei af of is er sprake van een daling?

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk, die recent naar werk gezocht hebben en daarvoor direct beschikbaar zijn.  

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Werkloze beroepsbevolking, naar leeftijd

Wat is de regionale samenstelling van de werkloze beroepsbevolking naar leeftijd? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van de beroepsbevolking naar de leeftijdsgroepen 15 tot 25 jaar, 25 tot 45 jaar en 45 tot 75 jaar? Kent de werkloze beroepsbevolking in de regio meer ouderen of jongeren?
In de visualisatie tonen we alle drie de leeftijdsgroepen. Bent u alleen geïnteresseerd in de ontwikkeling van één specifieke leeftijdsgroep kunt u door op de labels in de visualisatie te klikken bepaalde leeftijdsgroepen ‘uitzetten’. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Werkloze beroepsbevolking, naar opleidingsniveau

Wat is de regionale samenstelling van de werkloze beroepsbevolking naar onderwijsniveau? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van de beroepsbevolking naar de onderwijsniveaus laag, middelbaar en hoog. Kent de werkloze beroepsbevolking in de regio meer laag of hoog opgeleiden?
In de visualisatie tonen we alle drie de onderwijsniveaus. Bent u alleen geïnteresseerd in de ontwikkeling van één specifieke onderwijsniveau kunt u door op de labels in de visualisatie te klikken bepaalde onderwijsniveaus ‘uitzetten’.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Werkloosheidspercentage

Werkloosheidspercentage

Wat is het niveau van het regionale werkloosheidspercentage? Wat is de ontwikkeling van het werkloosheidspercentage in de afgelopen jaren geweest? Neemt het werkloosheidspercentage toe of is er sprake van een daling?

Het werkloosheidspercentage is de werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Werkloosheidspercentage naar regio en jaar

Ligt het niveau van het werkloosheidspercentage in de regio in lijn met het werkloosheidspercentage in andere regio’s? Hoe groot zijn de verschillen tussen regio’s? Kent de regio een relatief hoog of laag werkloosheidspercentage? 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Werkloosheidspercentage naar kenmerken

Welke verschillen bestaan er in het werkloosheidspercentage naar persoonskenmerken? In onderstaande visualisatie tonen we het werkloosheidspercentage naar geslacht, leeftijdscategorie en opleidingsniveau. Welke leeftijdsgroep kent het hoogste werkloosheidspercentage? Ligt het werkloosheidspercentage hoger voor lager, middelbaar of hoger opgeleiden?  

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Ww-uitkeringen

WW-uitkeringen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(22-07-2024)

Ww-uitkeringen naar regio, jaarmutatie

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(22-07-2024)

Ww-uitkeringen naar sector, jaarmutatie

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(22-07-2024)

Ww-uitkeringen naar persoonskenmerken

WW-uitkeringen naar persoonskenmerken

Wat is de ontwikkeling van het aantal lopende ww-uitkeringen naar persoonskenmerken? In onderstaande visualisatie tonen we de ontwikkeling van het aantal ww-uitkeringen naar geslacht, leeftijdscategorie en opleidingsniveau. Via de filter in de visualisatie kunt u een van deze persoonskenmerken selecteren. 
Via de filter in de visualisatie is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de  instroom van nieuwe en beëindiging (uitstroom) van ww-uitkeringen naar persoonskenmerken.

Voor meer informatie over ww-uitkeringen kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over ww-uitkeringen kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(22-07-2024)

Samenstelling WW-uitkeringen naar persoonskenmerken; per regio

Welke verschillen bestaan er tussen regio’s in de samenstelling van het aantal ww-uitkeringen? In onderstaande visualisatie tonen we het aandeel van de verschillende persoonskenmerken t.o.v. het totaal aantal ww-uitkeringen naar regio. Kent de regio binnen het aantal ww-uitkeringen een relatief groot aandeel ouderen of jongeren? Kent de regio binnen het aantal ww-uitkeringen een relatief groot aandeel lager, middelbaar of hoger opgeleiden?
Via de filter in de visualisatie is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in de regionale verschillen van de samenstelling van de instroom van nieuwe en beëindiging (uitstroom) van ww-uitkeringen naar persoonskenmerken. 
Voor meer informatie over ww-uitkeringen kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over ww-uitkeringen kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(22-07-2024)

Samenstelling WW-uitkeringen naar persoonskenmerken

Wat is de samenstelling van het aantal lopende ww-uitkeringen naar persoonskenmerken? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van het aantal ww-uitkeringen naar geslacht, leeftijdscategorie en opleidingsniveau. Hoe groot is aantal jongeren dat een ww-uitkering ontvangt? Ontvangen meer lager, middelbaar of hoger opgeleiden een ww-uitkering? 

Via de filter in de visualisatie is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in de samenstelling van de  instroom van nieuwe en beëindiging (uitstroom) van ww-uitkeringen naar persoonskenmerken. 

Voor meer informatie over ww-uitkeringen kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over ww-uitkeringen kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(22-07-2024)

Personen met een ww-uitkering

Personen met een WW-uitkering

Hoeveel personen ontvangen in de regio een ww-uitkering (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden)? Wat is de ontwikkeling van het aantal personen met een ww-uitkering in de afgelopen maanden geweest? Wat is de ontwikkeling in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder?
Binnen de gegevens is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2024)

Personen met een ww-uitkering naar geslacht en leeftijd

Wat is de samenstelling van het aantal personen met een ww-uitkering (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden) naar geslacht en leeftijd? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van het aantal personen met een ww-uitkering naar leeftijdscategorie.
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de leeftijdssamenstelling van het aantal personen met een ww-uitkeringen naar geslacht (mannen en vrouwen) inzichtelijk te maken.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2024)

POWERED BY

powered by