inleiding

In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord hebben zeventien gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties de handen ineen geslagen in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn). Het doel? Met elkaar toewerken naar een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt. Het RPAnhn vervult al meer dan twintig jaar de rol van katalysator, verbinder en regisseur op het gebied van onderwijs en arbeidsmarktbeleid. Vanuit een samenwerkingsconvenant met alle partners stellen we jaarlijks een ambitieuze uitvoeringsagenda op met concrete acties en initiatieven: ‘wat’ moet er gebeuren in het komende jaar om toe te werken naar een werkende arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. Op deze pagina vindt u de resultaten van alle lopende projecten uit de Uitvoeringsagenda.

 

Uitvoeringsagenda 2024

 

Bekijk hier ons impactverslag 2023.

 

Uitvoeringsagenda 2023

 

Neem voor vragen of meer informatie contact met ons op: info@rpa-nhn.nl.

https://www.rpa-nhn.nl

Uitvoeringsagenda 2024

De projecten die komend jaar worden gestart of doorlopen zijn onderverdeeld in zes thema’s:

De meeste projecten vallen onder meer dan één thema en versterken elkaar in de uitvoering.

 

Stimuleren van technologie- en processinnovatie

ESF+ Sociale Activering

Omschrijving:

ESF+ Sociale Activering is onderdeel van het Europees Subsidie Fonds. Vanuit RPAnhn wordt de begeleiding richting het succesvol aanvragen van de subsidies en de verdeling van de opbrengsten gecoördineerd. Vanuit REACT-EU was in 2022 ruim €220 miljoen landelijk beschikbaar gesteld om de werkgelegenheids-en sociale effecten van de COVID-19-crisis aan te pakken door de steun te richten op het aan het werk helpen en aan het werk houden van kwetsbare werkenden en werkzoekenden. Voor de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is er bijna € 3 miljoen binnengehaald door het opvoeren van activiteiten vanuit de Ontwikkelbedrijven en gemeenten. De drie subregio’s hebben hun plannen laten vaststellen voor het Algemeen Bestuur. Een deel van de opbrengst wordt ingezet bij de regionale Uitvoeringsagenda.

 

Betrokkenen

 

Stand van zaken:

De projectperiode van REACT-EU is afgelopen. De regio heeft 2,854 mln opgehaald. De opbrengst is verdeeld over de drie subregio’s waarvan de plannen van de regio’s zijn goedgekeurd. Een deel van de opbrengst wordt gestoken in de projecten van de Uitvoeringsagenda. De nieuwe ESF+ Sociale Activering tranche loopt t/m 2027.

Preventie (voorkomen werkloosheid)

Aanpak Jeugdwerkloosheid

Omschrijving:

De Aanpak Jeugdwerkloosheid in onze regio Noord Holland Noord bestaat uit een combinatie van regionale aanpakken in de regio’s West-Friesland, de Kop en Regio Alkmaar, die goed aansluit op hun aanpakken Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten (VSV).
Tevens vindt extra afstemming plaats met het MBO met betrekking tot nazorg van specifieke groepen gediplomeerde MBO jongeren. De MBO scholen maken hiervoor gebruik van de subsidieregeling van het Ministerie van OC&W, die is ingesteld in corona tijd voor afstudeerrichtingen waar naar verwachting geen vraag meer naar zou zijn op de arbeidsmarkt.
Het WSP heeft formatie vrijgemaakt voor hulp aan (kwetsbare) jongeren.

 

De aanpak heeft drie gemeenschappelijke lijnen: 

-          Uitbreiding van formatie (bij jongerenloketten, wijkteams en WSP), 

-          Inzet van (job)coaching en 

-          Inzet van (maatwerk) trajecten.

 

Betrokkenen

 

Startnotitie AJW 2021-2022

AJW projectplan 2023

 

Stand van zaken:
In alle subregio's is uitbreiding van formatie gerealiseerd. De samenwerking met het MBO om de nieuwe nazorg aan MBO-gediplomeerden te organiseren zorgt voor betere overdracht van de jongeren die hulp nodig hebben. De preventieve inzet op coaching tijdens stage van jongeren in kwetsbare positie is nu in de hele regio mogelijk en wordt als zeer succesvol ervaren.

Ontwikkeling niet-werkende jongeren in Noord-Holland Noord

Deze grafiek toont hoe het aantal niet-werkende jongeren in Noord-Holland Noord zich door de tijd heen ontwikkelt.

Aandeel niet-werkende jongeren in Noord-Holland Noord

Deze grafiek toont hoe het percentage niet-werkende jongeren in Noord-Holland Noord zich door de tijd heen ontwikkelt.

Gouden Kans Project 2

Omschrijving:
MDT Gouden Kans project 2 is een project in het kader van Maatschappelijke Diensttijd en een vervolg op de eerste Gouden Kans proeftuin. Het biedt een intensief traject aan jongeren om zich te kunnen ontwikkelen in hun skills, talenten en toekomststappen. Doel is om jongeren een gouden kans te bieden om op een vernieuwende manier hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Het is een vier maanden durend programma bestaande uit een combinatie van coaching, trainingen en praktische tools. De jongeren maken impact met hun eigen ‘goed gevoel project’ in de desbetreffende stad of regio. Doelstelling is om in 2 jaar tijd 8 groepen te draaien met in totaal ten minste 144 jongeren.

https://goudenkansproject.nl/

 

Resultaat van Gouden Kans Project 2 – april 2022 t/m mei 2023

 

Resultaat van Gouden Kans Project 1 – oktober 2019 t/m maart 2022

 

Betrokkenen

 

Projectplan

 

Stand van zaken:
Er zijn nu 10 groepen afgerond in juli 2024: in Den Helder, Dijk en Waard, Hoorn, Alkmaar, Hollands Kroon, Alkmaar, Hoorn, Schagen, Hollands Kroon en Dijk en Waard. De afsluiting bestaat uit pitches van de deelnemers over hun project waaruit hun groei in de afgelopen 4 maanden mooi zichtbaar werd en natuurlijk de uitreiking van het MDT certificaat. In oktober starten nog de 2 laatste groepen in Alkmaar (9 oktober) en Hoorn (10 oktober).

Aantal deelnemers dat met een traject is gestart of heeft afgerond

In deze grafiek ziet u hoeveel deelnemers in totaal met een traject zijn gestart of gestopt.

Aantal gestarte deelnemers in NHN, naar categorie

Deze grafiek toont hoeveel deelnemers per categorie gestart zijn in Noord-Holland Noord.

Aantal gestopte deelnemers in NHN, naar categorie

Deze grafiek toont hoeveel deelnemers per categorie gestopt zijn in Noord-Holland Noord.

Aantal uitstromers in NHN, naar uitstroombestemming

Deze grafiek toont waar deelnemers in Noord-Holland Noord terecht zijn gekomen na uitstromen.

Verbeteren van de match

NHN Werkt Door

Omschrijving:

Met NHN Werkt Door voorkomen wij (langdurige) werkloosheid, door het van werk naar werk begeleiden van kandidaten, samenwerking en bundeling van budgetten, aanbod en arrangementen. De cijfers geven een beeld van de achtergrond van kandidaten die zich hebben gemeld via NHNWerktDoor.nl.

 

Betrokkenen

 

Projectplan

 

Infographic resultaten 2023

 

Jaarverslag 2022

 

Evaluatie NHN Werkt Door 2020-2022

 

Stand van zaken:

NHN aanmeldingen

Hier ziet u per maand het totale aantal aanmeldingen voor NHN Werkt Door.

NHN aantal ingestroomde kandidaten naar achtergrond

Hier ziet u het aantal ingestroomde kandidaten in NHN Werkt Door, uitgesplitst naar arbeidsachtergrond.

NHN aantal ingestroomde kandidaten naar geboortejaar

Hier ziet u het aantal ingestroomde kandidaten in NHN Werkt Door, uitgesplitst naar leeftijdscategorie.

NHN aantal ingestroomde kandidaten naar kwalificatie

Hier ziet u het aantal ingestroomde kandidaten in NHN Werkt Door, uitgesplitst naar onderwijskwalificatie.

Aantal kandidaten in NHN, naar geslacht

De grafiek laat het aantal mannelijke en vrouwelijke kandidaten zien.

NHN aantal interventies

Deze grafiek toont het aantal interventies in het kader van Noord-Holland Noord Werkt Door.

NHN aantal interventies; naar type interventie

Deze grafiek laat zien hoe vaak bepaalde typen interventies hebben plaatsgevonden.

NHN kandidaten naar uitstroomsector

Deze grafiek laat zien hoeveel kandidaten zijn uitgestroomd naar een bepaalde sector.

Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen

 

Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen

De Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen is een event waarbij bedrijven hun deuren openen om inwoners kennis te laten maken met ondernemingen en werkgevers in Noord-Holland Noord. Om werkzoekenden op de arbeidsmarkt een kans te bieden. Om leerlingen en studenten een idee te geven van wat er in de regio allemaal voor moois gebeurt. Maar ook om familie, vrienden of buren met trots het bedrijf te laten zien.
In 2024 waren de KBBBD tussen 16 en 24 maart 2024. 357 bedrijven hebben hun deuren geopend voor 12.500 bezoekers.

 

www.kbbbd.nl

 

Betrokkenen

 

Infographic Resultaten KBBBD 2024

 

Infographic Resultaten KBBBD 2023

 

Infographic Resultaten KBBBD 2022

Werkgeversdienstverlening WSP-NHN

Omschrijving:

WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP) is het aanspreekpunt voor werkgevers die op zoek zijn naar personeel, meer willen weten over subsidies en regelingen op hr-gebied en/of sociaal ondernemen. Onze dienstverlening is kosteloos en snel. Onder het motto ‘Samenwerken aan werk’ bundelen (overheids)organisaties hun krachten in het WSP. Zo kunnen wij u als werkgever goed van dienst zijn. WSP-NHN bestaat uit de volgende partners: UWV, Gemeente Den Helder, Gemeente Hollands Kroon, Gemeente Schagen, Gemeente Texel, Zaffier (samenwerkende gemeenten regio Alkmaar (6 gemeenten)) en WerkSaam West-Friesland (samenwerkende gemeenten West-Friesland (7 gemeenten)).

https://wsp-nhn.nl/

 

Betrokkenen

 

Uitvoeringsplan WSP-NHN 2021

Uitvoeringsplan WSP-NHN 2022

Uitvoeringsplan WSP-NHN 2023

Uitvoeringsplan WSP-NHN 2024

 

Stand van zaken:

Harrie Helpt® Trainingen

Harrie Helpt® is een training voor medewerkers die een collega met een arbeidshandicap op de werkvloer (gaan) begeleiden. De letters van Harrie staan voor: hulpvaardig, alert, rustig, realistisch, instruerend en eerlijk. Het doel van de Harrie Helpt®-training is medewerkers opleiden tot ‘Harrie’ zodat werkgevers zelf goede begeleiding op de werkvloer kunnen bieden aan collega’s met een arbeidsbeperking. Dit moet ervoor zorgen dat arbeidsgehandicapten duurzaam aan de slag kunnen.

 

Betrokkenen

Aantal Harries in de regio

Deze grafiek laat het aantal gecertificeerde 'Harries' zien in Noord-Holland Noord.

Harmonisering arbeidsmarktbeleid

Omschrijving:

Met de beleidsgroep wordt geprobeerd om het arbeidsmarktbeleid van de gemeenten te harmoniseren. Daarnaast worden notities gezamenlijk opgesteld en kennis en ervaring gedeeld t.a.v. verschillende projecten. Een van de voorbeelden is het bieden van inzicht met DENNIS & EVA in alle instrumenten, arrangementen en onderwijsmogelijkheden in NHN.
https://instrumentengids-dennis.nl/

 

Betrokkenen

Jaarverslag 2023

 

Stand van zaken:
DENNIS draait zowel in de regio als landelijk. EVA wordt subregionaal gebruikt. Daarnaast hebben 16 van de 17 gemeenten de geharmoniseerde re-integratie verordening vastgesteld.

Leerwerkloket NHN

Omschrijving:

Het Leerwerkloket NHN biedt persoonlijk advies over leren en werken. Voor iedereen: werkzoekenden, werknemers, scholieren én studenten van Uitgeest tot en met Texel. De leerwerkadviseurs geven informatie en een onafhankelijk advies bij opleidings- en loopbaanvragen. Inwoners kunnen bij het Leerwerkloket terecht met vragen over: opleidingen, om- en bijscholing, het testen van uw capaciteiten, interesses, persoonlijkheid- en werkwaarden, eerder verworven competenties (EVC) en subsidiemogelijkheden.

Er komt extra ondersteuning vanuit de landelijke flexibele brigade (2x 16 uur). Leerwerkloket NHN praat mee met Min. SZW over de toekomst van de Leerwerkloketten. De leerwerkadviseurs gaan presentaties geven aan professionals.

 

Betrokkenen

 

Resultaten 2023

 

Resultaten 2022

 

Stand van zaken:

Leerwerkloket - Noord-Holland Noord

Deze grafiek toont hoe vaak een bepaalde kwestie maandelijks voorkomt bij het Leerwerkloket Noord-Holland Noord

Skillsbenadering

Omschrijving:

Organisaties en werkgevers zetten vacatures om naar talenten, vaardigheden en competenties en werk- en stagezoekenden geven hun talenten, vaardigheden en competenties aan. Daaruit ontstaan passende matches tussen (toekomstige) werkgevers en werknemers.
De cijfers geven een overzicht van beschikbare banen en stages die op benodigde talenten, vaardigheden en competenties screent om een goede en passende match tussen vraag en aanbod te creëren.

LLO en duurzame inzetbaarheid

Praktijkleren op Maat, nazorg én een MBO Praktijkverklaring

Het VSO en Pro onderwijs hebben sinds september 2021 de mogelijkheid om met het bedrijf waar de (oud-) schoolverlaters naar uitstromen of al werkzaam zijn, ‘Praktijkleren op Maat’ op te starten. Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) en Zowh@t arbeidsparticipatie uit West-Friesland slaan met de pilot Praktijkleren op Maat, de handen ineen om vanuit de beschikbare AJW middelen extra nazorg te kunnen plegen die daarnaast ook een Praktijkverklaring in de 3e leerweg oplevert. Samen met het Horizon College (MBO), ORGB en Vonk (MBO) als onderwijsaanbieders is dit project tot stand gekomen, de kandidaten worden op hun werkplek begeleid door een docent uit het vso-pro onderwijs. Het (SBB erkende) werkbedrijf faciliteert een leermeester met wie de kandidaat de praktijkcomponenten uit de kwalificatiestructuur afwerkt.

Wat wordt hiermee mogelijk gemaakt?
Extra begeleiding en nazorg op de werkplek door stage-/nazorg docenten. Gekoppeld aan de extra nazorg vanuit het VSO-Pro kunnen onze leerlingen een MBO erkende verklaring behalen, die ze vakinhoudelijk waardevoller maken voor het bedrijf, of bij een overstap kansrijker maken in de betrokken branche. De leermeester op het bedrijf wordt ondersteund in de begeleiding en de invulling van het kwalificatiedossier. Er zijn voor het bedrijf geen kosten aan verbonden.

Nieuw aanbod van leren in de 3e leerweg v.a. september 2022
In deze aanpak gaan we uit van het uiteindelijk behalen van een MBO-Verklaring dat bij het ministerie (DUO) gemeld wordt en een formelere status heeft dan een praktijkverklaring. De praktijkverklaring in de 3e leerweg is met name geschikt voor deelnemers die slechts een deel van het kwalificatiedossier kunnen behalen. De MBO Verklaring omvat het complete praktische gedeelte van een kwalificatie dossier aangevuld met de 0-meting en de Proeve van Bekwaamheid. We bieden deze mogelijkheid aan in samenwerking met het ORGB en het SBB en doet de examinering van de Proeve van Bekwaamheid en de verantwoording richting de examencommissie.

Ontwikkelfonds NHN

Omschrijving:

Door de verandering en krapte op de arbeidsmarkt is het van groot belang dat we talent in de regio behouden en aantrekken. We willen een interessante regio zijn waarin iedereen recht heeft om te leren en ontwikkelen. Hiervoor is ontwikkel- en scholingsgeld nodig.

Er zijn veel financiële middelen voor scholing beschikbaar, het probleem is dat deze middelen vaak alleen toereikend zijn als je aan bepaalde overheids- of branche voorwaarden voldoet. Doordat veel overheidsregelingen gekaderd cq versnipperd zijn, is een grote doelgroep burgers niet in de gelegenheid tot het benutten van bestaande scholingsmiddelen. Om iedere welwillende burger de mogelijkheid te bieden op ontwikkelen en scholen hebben we in NHN een Ontwikkelfonds NHN opgericht.

 

Betrokkenen

 

Projectplan

 

Doelstelling:

Doel van het Fonds is om de krapte en mismatch op de arbeidsmarkt te verminderen zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin, en de cultuur van Leven Lang Ontwikkelen binnen de regio te bevorderen.  Een opvolgend doel is om de pilot Ontwikkelfonds NHN uit te rollen over de provincie NH.

 

Stand van zaken:

Ontwikkelfonds Noord-Holland Noord; nieuwe klanten

Deze grafiek toont per maand het aantal nieuwe klanten binnen het ontwikkelfonds.

Inclusiviteit

Hoofdzaak } Werk – GGZ & Werk en Inkomen

Omschrijving:
Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam en betaald aan het werk. Dat is het doel van het project Hoofdzaak } Werk van het convenant Sterk door Werk. Afgesproken is om 100 begeleidingstrajecten per jaar in alle 35 arbeidsmarktregio’s in 2023 te realiseren. In het project werken gemeenten, zorgverzekeraars, UWV, de Nederlandse ggz en werkgevers met arbeidsmarktregio’s samen om de doelen te bereiken. Hoofdzaak } Werk ondersteunt de regio’s met het inrichten van een zelflerend, duurzaam uitvoerbaar en structureel bekostigd proces.

 

Betrokkenen

 

Plan van aanpak

 

Doelstelling:

Het project is afgerond in 2023. Het onderwerp blijft een aandachtspunt voor onze regio.

 

Stand van zaken:

GGZ - Noord-Holland Noord

Deze grafiek laat het aantal IPS-trajecten zien die lopen in Noord-Holland Noord.

GGZ - Noord-Holland Noord; instroom uitgesplitst naar herkomst van kandidaten

Deze grafiek laat zien wat de herkomst is van instromende kandidaten in Noord-Holland Noord.

Koppeling onderwijs & arbeidsmarkt

TechCourt NHN

Omschrijving:
TechCourt NHN is het voorschakelprogramma waarbij oriëntatie, inspiratie, activatie en begeleiding in een praktijkleeromgeving centraal staan. Na dit voorschakelprogramma is de deelnemer in staat om een vervolg-leerwerktraject in te gaan bij een van de praktijkopleiders binnen NHN óf wordt direct bemiddeld naar een (betaalde) baan.

 

Betrokkenen

 

Infographic

 

Doelstelling:
Het creëren van meer (zij-)instroom in de bouw en techniek (economisch perspectief). Het versterken van de positie van de burger op de arbeidsmarkt (sociaal perspectief).Een instroom van 40 kandidaten per jaar. 10 bedrijven zijn aangesloten en bieden baankansen.

 

Stand van zaken:

  • 25 kandidaten zijn begonnen aan het traject

  • 11 bedrijven zijn aangesloten.

  • 9 kandidaten zijn succesvol uitgestroomd naar werk in de techniek

  • 2 kandidaten hebben het traject helaas niet positief af kunnen maken en zijn eerder uitgestroomd

  • 10 kandidaten staan op de wachtlijst om z.s.m. te starten met TechCourt NHN.

Human Capital Agenda

Omschrijving:
Zowel het economisch (vestigingsklimaat) als het sociaal (werk en inkomen, participatie en onderwijs) domein is betrokken bij de diverse activiteiten. Echter, de kapstok waar ieders (regionale) opgaven en doelstellingen samenkomen is onvoldoende duidelijk op dit moment. Ook het creëren van overzicht en het kunnen verbinden van de initiatieven binnen de twee domeinen, is van belang om de regio verder te versterken en sneller vooruit te helpen. De opstelling van een Human Capital Agenda in Noord-Holland Noord dient hier een oplossing voor te bieden.

 

Betrokkenen

 

Doelstelling:
Een gedragen Human Capital Agenda die goed aansluit bij de Economische Agenda in de regio Noord-Holland Noord.

 

Stand van zaken:

De Human Capital Agenda is vastgesteld door de kopgroep HCA. De HCA is gepresenteerd en onderschreven door het Algemeen Bestuur RPAnhn. De startbijeenkomsten van de drie actielijnen zijn geweest en de eerste acties zijn uitgezet.

 

Human Capital Agenda

Events

Het RPAnhn Congres

Met meer dan 200 aanwezigen vanuit de overheid, onderwijs, werkgevers en werknemers hopen we vooral dat jij hebt geluisterd, ontmoet en geleerd.

De boodschap van Bart Götte is hard, maar duidelijk; we gaan naar een structureel andere arbeidsmarkt. Tijd voor radicale keuzes; welke werkzaamheden blijven we doen en met welke werkzaamheden zouden we moeten stoppen, zodat het werk dat moet gebeuren door kan blijven gaan.

 

Toekomst van de arbeidsmarkt

 

Van A naar B Festival

Op 10 oktober vindt het Van A naar B Festival plaats in Heerhugowaard. Op deze dag slaan Logmotion Horizon College, RPAnhn, WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord, EntreeNH mbo, ESPEQ Bouwopleidingen, Tetrix Techniekopleidingen, SPG, IWG plc, Bed & Business en diverse groenbedrijven de handen ineen voor een inspirerend evenement. Vorig jaar werd het Banenfestival voor transport en logistiek georganiseerd. Ruim 30 bedrijven stalden hun wagens en machines uit om ongeveer 400 bezoekers te verleiden tot een opleiding en een baan in de transport en logistiek. De eerste matches werden op het parkeerterrein meteen gemaakt.

https://abfestival.nl/

 

JongerenTop NHN
De stem van jongeren doet ertoe. Maar hoe betrekken we jongeren bij beleidsvoering en besluitvorming in de regio Noord-Holland Noord? Het is mogelijk om jongerenparticipatie te organiseren; start door met jongeren hierover in gesprek te gaan! Afgelopen april was de JongerenTop 2024, ruim 160 deelnemers waren aanwezig. Vooraf zijn 8 podcasts opgenomen in samenwerking met 25 jongeren. De bezoekers beoordeelde het event met een zeer goed.

Betrokkenen

 

Resultaat JongerenTop NHN 14 april 2022

 

Het Grootste WerkFestival x NHNext

De deelsessies van editie 2022 zijn terug te kijken op https://hetgrootstewerkfestival.nl/

 

Publieke werkgeversadviseurs bijeenkomst

Terugblik – 12 mei 2022:

POWERED BY

powered by